پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۸

قسمیکه بیشتر معلوم است که مردم غیورولسوالی شتل دردوران دودهه بهران یعنی جهاد ومقاومت دربین مجاهدین ازافتخارات خواصی برخردرارهستند به قول محترم پروفیسور برهان الدین ربانی رهبرجمعیت اسلامی ورئس جمهوراسبق کشور. مجاهدین ولسوالی شتل درشکست دادن ارتش سرخ ودرزمان مقاومت درهم شکستن رژیم طالبان مقام اول راکسب نموده اند درطول جهاد ومقاومت مردم شریف این والسوالی با وحدت ویکپارچگی به رهبری الحاج  محمد سعید خان مشهور به صوفی محمدسعید درمقابل دشمنان شان ازهیچ نوع فداکاری دریغ ننموده اند.الحاج  صوفی محمدسعید که یکی ازنزدیکترین دوستان قهرمان ملی کشورشهیداحمدشاه مسعود بوده.تاهنوزهم با پای مجروح وباموهای سفیدگامهای شهیدراتعقیب نموده وآرمانهایش راگام بگام دنبال می نماید.!  دره شتل درسال 1383مقام ولسوالی راکسب نمود که محترم گلاب شاه "پاسدار"یکی ازفرماندهان مجاهدین دردوران جهادبوداکثریت رای مردم را ازآن خودکردومردم ولسوالی شتل وی رابحیث اولین ولسوال ولسوالی شتل برگذیدن محترم گلاب شاه"پاسدار"درمدت زمام داری این ولسوالی ازخودشائستگی بی پایان نشان داده خصوصا درعرصه باز سازی.رشدمعارف اعمار مساجد اعمارمکاتب .بازسازی چندین پروژهای برق آبی حتی درآخرین قرا وقصبات مردم این ولسوالی ازروشنی برق مستفید میباشند وهمچنان مردم این ولسوالی بویژه جوانان ازکارنامه های آقای"پاسدار"اظهارخورسندی می نمایند:

مروری بزنده گی نامه محترم گلاب شاه "پاسدار" فرمانده مجاهد و اولین ولسوال ولسولی شتل ولایت پنجشیر

گلاب شاه "پاسدار"فرزند خواجه شاه درسال ۱۳۳۲ درقریه سغوار ولسولی شتل دریک خانواده متدین دیده

بجهان کشود متوسط را درمکتب گلبهار ولیسه را درلیسه جبل السراج درس خوانده است

بنا بر تحولات جنگ وحمله وشیانه شوروی صابق درسرزمین مردخیز  مجبور به مبارزه شده ودرصف جهاد

بادیگر دوستان وهم قطارانش  پیوست درجریان مبارزات صادقانه خود این مرد راستین  بزودترین فرصت اعتماد فرمانده بزرگ جهاد مردم افغانستان احمدشاه مسعود را بدست آورد

 

نوشته شده توسط گل آقا سعیدی در 11:8 |  لینک ثابت   •